Naposledy aktualizováno: 24.01.2020 17:02:55
Na úvodní stranu

Místní knihovna Stráž nad Nisou

knihovnastraznadnisou.webk.cz

 

Základní informace

Místní knihovna Stráž nad Nisou je veřejnou základní knihovnou (ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb.) a je zapsaná v evidenci knihoven Ministerstva kultury ČR pod č. 3132. Jejím zřizovatelem je Obec Stráž nad Nisou.

 

Poskytované služby se řídí zákonem 257/202 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb a Knihovním řádem.

 

 Podrobnější informace v oddíle služby.

 


 

Výtah z knihovního řádu

 

 

Registrace uživatele

 

 • Uživatelem knihovny a jejích služeb se může stát každý, kdo se svým podpisem na přihlášce zaváže dodržovat knihovní řád knihovny.

 • Při zápisu uživatel předloží svůj platný průkaz totožnosti, za děti do 15 let nesou zodpovědnost rodiče nebo zákonný zástupce.

 • Průkaz, který uživatel obdrží po podepsání přihlášky, je jeho doklad pro styk s knihovnou. Jeho ztrátu je třeba neprodleně nahlásit knihovně.

 • Se získanými osobními údaji uživatelů knihovna nakládá dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jakoukoliv změnu údajů je třeba vždy nahlásit knihovně.

 • Knihovna je oprávněna odmítnout poskytnutí služby uživateli, který opakovaně porušuje ustanovení knihovního řádu, nevhodným chováním narušuje provoz knihovny nebo způsobil knihovně škodu, kterou neuhradil. 

 • Registrační poplatek činí: dospělí - 20 Kč, senioři a děti - 10  Kč 

 

Výpůjční služba

 

 • Výpůjční lhůta je stanovena knihovním řádem knihovny na 1 měsíc. Po uplynutí výpůjční lhůty je možné si výpůjčku prodloužit, nežádá-li ji jiný uživatel.

 • Uživatel má možnost požádat o rezervaci půjčeného dokumentu.

 • Uživatel má možnost požádat o meziknihovní výpůjční službu v případě, že dokument nenalezl ve fondu knihovny.

 • Při nedodržení výpůjčního lhůty jsou na uživateli vymáhány sankční poplatky.

 • Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jakékoli poškození či ztrátu je povinen knihovně uhradit. 

Přístup na Internet

 • Práce v síti Internet je bezplatná.

 • Knihovna není zodpovědná za obsah souborů a informací nalezených na Internetu.

 • Uživatel nesmí vyhledávat, prohlížet a nahrávat materiály obsahu pornografického a propagujícího rasismus, materiály nábožensky a národnostně urážející, podněcující k násilí nebo k užívání drog a všechny další materiály, které jsou v rozporu se zákonem.

 • Uživatel musí respektovat soukromí ostatních uživatelů

 

 

Příloha knihovního řádu

 

Ceník poplatků a placených služeb Místní knihovny ve Stráži nad Nisou

 

Roční členský poplatek

 

Pracující          20,-Kč

Důchodci         10,-Kč

Studenti          10,-Kč

Žáci                10,-Kč

 

 

Knihy se půjčují na jeden měsíc.

Překročení této lhůty je upomínkováno.

 

1. upomínka    10,-Kč

2. upomínka    30,-Kč

3. upomínka    50,-Kč

4. upomínka   150,-Kč

 

 

Pokud čtenář po 4. upomínce knihy nevrátí, bude vyzván k zaplacení v částce 200,-Kč za jednu knihu.

 

Za ztrátu nebo zničení knihy zaplatí čtenář jednotnou cenu 200,-Kč

 

Za ztrátu a znovu vytištění čtenářského průkazu zaplatí čtenář 10,-Kč

 

Pokud čtenář nebude reagovat ani na 4. upomínku, bude jeho pohledávka předána exekutorovi.

 

Tato příloha nabývá účinnosti dnem 1.3.2013